Soort lidmaatschap aanpassen

Je hebt het Bezoeker lidmaatschap gekozen.

De prijs voor lidmaatschap is nu 0.00€.


Account informatie Heb je al een account? Log hier in

LAAT DIT LEEG

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Christelijk Podium VOF

Deze Algemene Voorwaarden (de Voorwaarden ) zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website https://www.christelijkpodium.nl (de Website ) en alle subdomeinen en aanverwante websites die in beheer zijn van Christelijk Podium VOF. De Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten die daarnaast door ons worden aangeboden.

De Website ChristelijkPodium heeft de volgende doelstellingen: "ChristelijkPodium heeft tot doel, onder andere door het verlenen van diensten, de ontwikkeling van christelijke podia te ondersteunen en te stimuleren. Daarnaast wil ChristelijkPodium christelijke artiesten en kunstvormen (cabaret, toneel, theater, dans, muziek, voordrachten, etcetera), die op een podium geuit kunnen worden, ondersteunen en stimuleren. Bovendien wil ChristelijkPodium de onderlinge uitwisseling van kennis tussen christelijke podia, organisatoren en christelijke artiesten bevorderen." ChristelijkPodium is opgezet om christelijke artiesten, organisatoren en podia bij elkaar te brengen. Zij doet dit onder andere door het beheren van de website www.ChristelijkPodium.nl. Op de website vind je informatie over gevestigde artiesten en minder bekende artiesten, sprekers, organisatoren, venues, zoals kerken, jongerencafés en studentenverenigingen. Op www.ChristelijkPodium.nl kunnen Christelijke artiesten, organisatoren van christelijke podia elkaar leren kennen en ervaringen delen met anderen. (de Dienst )

Wij mogen altijd de Voorwaarden veranderen. Omdat je de Website gebruikt, stem je ermee in dat steeds de laatste versie van de Voorwaarden van toepassing zal zijn. Wij moeten afspraken die afwijken van de Voorwaarden schriftelijk accepteren voordat ze geldig zijn.

Artikel 1 - Algemeen

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die de Website gebruikt.
 2. Wij zullen de Voorwaarden op verzoek kosteloos aan je toezenden. De Voorwaarden zijn ook beschikbaar op https://www.christelijkpodium.nl.
 3. Als een deel van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 2 - Definities

 1. Definitie term 'website':

Indien de term 'website' gebruikt wordt daar mee bedoeld alle pagina's die vallen onder de domeinen die in gebruik zijn door ChristelijkPodium VOF, zoals bijv. www.ChristelijkPodium.nl.

 

 1. Definitie 'gebruiker':

De 'gebruiker' is de bezoeker van de website die wel of niet ingelogd zijnde de website aandoet en gebruik maakt van de informatie verschaft op de website of gebruik maakt van de door ons verleende diensten.

 1. Definitie 'podium':

Onder 'podium' verstaan wij de gebruiker die een jongerencafé, koffiebar, jongerenkerk, studentenvereniging, jongerencentrum, jeugdclub, kerk of andere instantie vertegenwoordigd en zich zodanig op de website heeft aangemeld. Bovendien verstaan wij onder 'podium' alle gebruikers die via de website, als podium ingelogd, gebruik maken van de website.

 1. Definitie 'artiest':

Onder 'artiest' verstaan wij de gebruiker die als artiest (bijv. spreker, eenmansact, zanger), of onderdeel van een artiestengroep (bijv. cabaretgroep, theatergroep, toneelgroep, band, koor), of als vertegenwoordiger van een artiest of artiestengroep zich op de website heeft aangemeld. Bovendien verstaan wij onder 'artiest' alle gebruikers die via de website, indien deze als artiest of artiestengroep ingelogd, gebruik maken van de website.

 1. Definitie ‘organisator’:

Onder ‘organisator’ verstaan wij de gebruiker die als organisator (bijv. evenement-organisator, …), of als [locatie-beheerder] die zich op de website heeft aangemeld. Bovendien verstaan wij onder ‘organisator’ alle gebruikers die via de website, indien deze als organisator is ingelogd, gebruik maken van de website.

Artikel 3 - Gebruiksregels van de Website

 1. Je mag de Website niet zo gebruiken dat je daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt.
 2. Je mag het volgende niet via de Website verspreiden:
  • Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
  • Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
  • Ongevraagde reclame (spam);
  • Foute of misleidende informatie;
  • Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.
 3. Je mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders.
 4. Je zal de verkregen persoonsgegevens van andere gebruikers geheim houden. Ook zal je deze gegevens niet misbruiken.
 5. Je mag geen andere gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.
 6. Als je melding wilt maken van een gebruiker die de Website misbruikt, kun je een bericht sturen naar support@christelijkpodium.nl.

Artikel 4 - Het platform

Het doel van de Website is om een platform te bieden waar je met andere gebruikers in contact kunt komen. Wij zijn geen partij bij de afspraken die gebruikers onderling maken. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de afspraken die je met andere gebruikers maakt. Als jij en een andere gebruiker een conflict krijgen, moeten jullie dat conflict zelf oplossen.

Artikel 5 - Beschikbaarheid van de Website

 1. Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de Website beschikbaar is.
 2. Wij garanderen niet dat Website foutloos werkt of altijd beschikbaar is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade, geleden als de Website niet of niet veilig werkt.
 3. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade geleden door verkeerde informatie op de Website.

Artikel 6 - Gebruikersaccount

 1. Je moet de inloggegevens van je account afschermen voor anderen. Je moet je wachtwoord strikt geheim houden. Wij mogen ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met jouw account, door jou gedaan wordt of onder jouw toezicht gebeurt.
 2. Als je denkt of weet dat je account misbruikt wordt, moet je dat zo snel mogelijk melden bij ons. Wij zullen dan gepaste maatregelen nemen.

Artikel 7 - Prijzen en betaling

 1. Het abonnement wordt voor een vast bedrag per maand aangeboden.
 2. De prijs van het abonnement wordt maandelijks automatisch afgeschreven.
 3. Een abonnement duurt 1 maand. Het abonnement is na de eerste stilzwijgende verlenging maandelijks op te zeggen.

Artikel 8 - Uitsluiting

Als wij vinden dat je de wet of deze voorwaarden overtreedt, kunnen wij je (deels) uitsluiten van de Dienst. Wij kunnen je ook (deels) uitsluiten van de Dienst als je niet op tijd of helemaal niet betaalt.

We kunnen je bijvoorbeeld uitsluiten van de Dienst door:

 • Jouw account te verwijderen;
 • onderdelen van de Dienst voor je te blokkeren.

Artikel 9 - Geheimhouding

Wij zijn verplicht al jouw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder 'vertrouwelijke informatie' begrijpen wij alle informatie waarvan je hebt aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. je persoonsgegevens zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens geven wij alleen vrij als dat nodig is voor de Dienst.

Artikel 10 - Overige bepalingen

 1. Wijziging Algemene Voorwaarden
  De gebruiker erkent dat ChristelijkPodium VOF bevoegd is deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en aanvaardt gebonden te zijn aan aldus gewijzigde Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden kunnen gewijzigd worden door ChristelijkPodium VOF.
 2. Bij ongeldigheid Algemene Voorwaarden
  Indien een of meerdere bepalingen of gedeelten van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zullen worden geacht door een rechterlijke instantie, zullen deze geacht worden afscheidbaar te zijn van de Algemene Voorwaarden en de geldigheid van de overige bepalingen niet aan te tasten.
 3. Periodieke e-mail
  Alle geregistreerde gebruikers worden per e-mail op de hoogte gehouden van relevante informatie met betrekking tot het gebruik van de website, daar bij inbegrepen relevante wijzigingen van de Algemene Voorwaarden. Deze e-mail staat los van eventuele nieuwsbrieven waarop de gebruiker zich kan abonneren.
 4. Gebruikersvoorwaarden website

4.1. Algemeen

4.1.1. Respecteren identiteit
De gebruiker gaat akkoord met de doelstelling van ChristelijkPodium VOF en respecteert de christelijke identiteit van de website. De gebruiker zal de normen en waarden van ChristelijkPodium VOF en die van een ander niet kwetsen op de website(s) door kwetsend taalgebruik (godslasterlijke taal, taalgebruik in strijd met de normen en waarden, vulgaire taal, etc.) en discriminatie.

4.1.2. Copyright
Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van ChristelijkPodium VOF.

4.1.3. Commercieel gebruik
Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de gegevens te gebruiken voor commercile doeleinden het zij met de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ChristelijkPodium VOF. Voor ieder onjuist commercieel gebruik van de website, heeft ChristelijkPodium VOF een direct opeisbare boete op te leggen van € 1000,- excl. BTW per overtreding.

4.1.4. Recht om gebruiker toegang te weigeren
ChristelijkPodium VOF heeft te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, het recht gebruikers de toegang tot de website te ontzeggen en zijn / haar gegevens van de website te verwijderen.

4.1.5. Wijziging of verbetering van vastgelegde gegevens
Gebruikers hebben via de website op hun persoonlijke pagina toegang tot diverse gegevens die ChristelijkPodium VOF over hen heeft vastgelegd. Gebruikers kunnen deze gegevens indien nodig wijzigen.

[4.1.6. Aanvragen per bezoeker
Om onjuist gebruik van de website te voorkomen, is het de gebruiker niet toegestaan om meer dan 5 aanvragen per dag via onze website te versturen. Indien er door een gebruiker per dag meer aanvragen gedaan worden, dan heeft ChristelijkPodium VOF het recht hiervoor kosten in rekening te brengen aan de verzender van de aanvraag. ]

4.2. Aanmelden artiest

4.2.1. Publicatierecht ChristelijkPodium
De artiest gaat ermee akkoord dat alle rechten voor publicatie voor de door hem / haar ingevulde gegevens overgaan naar ChristelijkPodium VOF. ChristelijkPodium VOF krijgt daardoor alle rechten om deze gegevens te publiceren.

4.2.2. Rechten m.b.t. fotomateriaal
De artiest gaat ermee akkoord dat alle rechten van de foto's die door de artiest upgeload worden op de website, dan wel verstuurd worden naar ons emailadres, overgaan naar ChristelijkPodium VOF. De artiest gaat akkoord dat daarbij tevens de rechten tot publicatie behoren tot ChristelijkPodium VOF.

4.2.3. Rechten m.b.t. audiobestanden
De artiest geeft aan dat zijn / haar audiobestanden indien zij die upload naar de website vrij van rechten zijn en dat deze zonder enige consequenties voor ons, beluisterd mogen door de gebruikers van de website. Indien er ondanks blijkt dat er kosten zijn voor het beluisteren, door de diverse gebruikers, gaat de artiest akkoord dat hij de kosten gemaakt voor het beluisteren van zijn bestanden zal vergoeden.

4.2.4. Wijzigingsrecht
ChristelijkPodium VOF behoudt zich te allen tijde het recht de gegevens verschaft door de artiest te wijzigen.

4.3. Aanmelden podium

4.3.1. Publicatierecht
Het podium gaat ermee akkoord dat alle rechten voor publicatie voor de door hem / haar ingevulde gegevens overgaan naar ChristelijkPodium VOF. ChristelijkPodium VOF krijgt daardoor alle rechten om deze gegevens te publiceren.

4.3.2. Rechten m.b.t. fotomateriaal
Het podium gaat ermee akkoord dat de rechten van de foto's die door een podium upgeload worden op de website dan wel verstuurd worden naar ons emailadres overgaan naar ChristelijkPodium VOF. Het podium gaat eveneens akkoord dat daarbij tevens aan dat de rechten tot publicatie behoren tot ChristelijkPodium VOF.

4.3.3. Wijzigingsrecht
ChristelijkPodium VOF behoudt zich te allen tijde het recht de gegevens verschaft door het podium te wijzigen.

4.4. Regels voor gebruik database artiesten

4.4.1. Gebruik gegevens artiesten
Gegevens van boekingspersonen en / of artiesten worden door het podium alleen gebruikt om boekingen te regelen voor het podium waarvan hij/zij de inlognaam en het password van gebruikt.

4.4.2. Gebruik gegevens GebruikersProfiel Website
Gegevens die de gebruiker in het GebruikersProfiel ingevuld heeft zullen alleen gebruikt worden om een beter beeld te krijgen van de artiest. Op een ander wijze zal het podium en / of gebruiker de gegevens niet gebruiken, uitgezonderd in geval van uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van ChristelijkPodium VOF.

4.5. Regels voor gebruik database podia

4.5.1. Gebruik Profielgegevens
Gegevens die het podium in het GebruikersProfiel ingevuld heeft zullen alleen gebruikt worden om een beter beeld te krijgen van het podium. Op een ander wijze zal de artiest en/of gebruiker de gegevens niet gebruiken, uitgezonderd in geval van uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van ChristelijkPodium VOF.

4.6. Gebruik agenda
Artiest en podium krijgen de mogelijkheid gebruik te maken van de agenda functie op de website. Alleen activiteiten die werkelijk plaats zullen vinden mogen aangemeld worden. Indien een activiteit aangemeld is in de database en er blijkt dat deze niet zal plaatsvinden dient ChristelijkPodium VOF hiervan op de hoogte gesteld te worden en het agenda item van de website verwijderd te worden.

4.7 Community

4.7.1. Doel van de community
Op het community kunnen contacten worden gelegd, meningen worden uitgewisseld en feedback worden gegeven.

4.7.2. Berichten plaatsen
Enkel geregistreerde gebruikers kunnen berichten op het community plaatsen. Bij het plaatsten van berichten dient rekening gehouden te worden met artikel 4.1.1. uit deze algemene voorwaarden.

4.7.3. Rechten beheerder
Een onderwerp of reactie kan zonder opgaaf van redenen verwijderd worden door de beheerder van het community.

 1. Gebruik van gegevens gebruikers door ChristelijkPodium VOF

5.1. Algemeen

5.1.1. Algemene regel
ChristelijkPodium VOF verzamelt gegevens van gebruikers met het doel deze gegevens door te geven aan andere gebruikers op Internet. ChristelijkPodium VOF streeft ernaar deze gegevens alleen door te geven aan gebruikers die op een juiste wijze gebruik maken van de website.

5.1.2. Verwijderrecht
ChristelijkPodium VOF kan alle gegevens die ingevuld worden op de website bekijken. ChristelijkPodium VOF heeft te allen tijde het recht gegevens te wijzigen of te verwijderen van de website.

5.1.3. Recht tot publicatie
ChristelijkPodium VOF heeft het recht alle gegevens die door de artiest/podium verschaft zijn te publiceren op een door haar te kiezen wijze.

5.1.4. Gebruikersgegevens
ChristelijkPodium VOF zal de gegevens die door de gebruikers verschaft worden niet aan derden verstrekken of verkopen behalve wanneer zij door deze handeling de realisatie van de doelstellingen van ChristelijkPodium VOF op een goede wijze dient.

5.1.5. Mailings
ChristelijkPodium VOF kan organisaties, waarmee zij samenwerkt, de mogelijkheid bieden om, bijvoorbeeld via de mailings van ChristelijkPodium VOF, met de gebruikers te communiceren.

5.2. Gebruikersgegevens Artiesten
ChristelijkPodium VOF vraagt de artiest, spreker, techneut of organisator (hierna genoemd: Artiest) diverse gegevens in te vullen. De volgende gegevens dienen door deze gebruiker ingevuld worden:

 1. Gebruikersgegevens.
  2. Boekings gegevens.
  3. Contact gegevens.
  4. Overige gegevens.

In de volgende vier paragraven zal beschreven worden op welke manier de gegevens gebruikt zullen worden door ChristelijkPodium VOF.

Ad 1. Gebruikersgegevens De term 'gebruikersgegevens' omvat de volgende gegevens:
Persoonsgegevens* Adresgegevens* Telefoonnummer(s)* Emailadres(sen)* Zakelijke gegevens, zoals KVK-nummer e.d.
De gebruikersgegevens van de Artiest zullen alleen gebruikt worden door ChristelijkPodium VOF. De gebruikersgegevens van de Artiest zullen niet zonder toestemming op Internet gepubliceerd worden.

Ad 2. Boekingsgegevens De term 'boekings gegevens' is omvat de volgende gegevens:
Persoonsgegevens van de boekingspersoon. * Adresgegevens van de boekingspersoon. * Telefoonnummers van de boekingspersoon. * De e-mail adres(sen) van de boekingspersoon. *
De boekingsgegevens van de Artiest zullen op de website gepubliceerd worden. De boekingsgegevens zullen alleen zichtbaar zijn voor geregistreerde gebruikers die ingelogd zijn op de website. Voor de overige gebruikers zullen de boekingsgegevens niet zichtbaar zijn.

Ad 3. Profielgegevens Artiest
Bepaalde gegevens zullen alleen zichtbaar zijn voor geregistreerde gebruikers die ingelogd zijn op de website. Andere gebruikers zullen privacy-gevoelige persoonsgegevens van de Artiest niet kunnen inzien.

Ad 4. Overige gegevens Artiest
[Naast de in de vorige paragrafen beschreven gegevens zijn er andere gegevens van de artiest. Deze gegevens kunnen door alle gebruikers bekeken worden. Hierbij valt te denken aan: fotomateriaal, beeldmateriaal, videomateriaal, geluidsmateriaal, publicaties van de artiest, het website adres van de artiest, links naar Social Media Profielen en verdere algemene gegevens]

5.3. Gebruik gegevens Podium
ChristelijkPodium VOF vraagt een podium diverse gegevens in te vullen. De volgende gegevens dienen door het podium ingevuld worden:

 1. Adresgegevens van het podium.
  2. Adresgegevens van de contactpersoon van het podium.
  3. Contactgegevens van de contactpersoon van het podium.
  4. Overige gegevens van het podium.

Ad 1. Adresgegevens van het podium
Alle adresgegevens van de podia zullen op Internet gepubliceerd worden. De adresgegevens kunnen door alle gebruikers bekeken worden.

Ad 2. Adresgegevens van de contactpersoon
De adresgegevens van de contactpersoon van de podia zullen op Internet gepubliceerd worden. De gegevens van de contactpersonen van de podia kunnen door de bezoeker/gebruiker van de website gebruikt worden om contact op te nemen met het podium.

Ad 3. Contactgegevens contactpersoon Podia
De contactgegevens van de contactpersoon van Podia zullen alleen zichtbaar zijn voor gebruikers die ingelogd zijn op de website. Niet-ingelogde gebruikers zullen de contactgegevens van de contactpersoon van Podia niet kunnen inzien.

Ad 4. Overige gegevens van het podium.
Naast de in de vorige paragrafen beschreven gegevens zijn er andere gegevens van het podium. Deze gegevens kunnen door alle gebruikers bekeken worden. Hierbij valt te denken aan: fotomateriaal, beeldmateriaal, videomateriaal, geluidsmateriaal, publicaties van de artiest, het website adres van de artiest, links naar Social Media Profielen en verdere algemene gegevens].

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor:

 1. directe of indirecte schade die je lijdt door het gebruiken van onze Website, ongeacht of de schadeclaim gebaseerd is op een garantieregeling, overeenkomsten of welk ander wettelijk principe dan ook;
 2. directe of indirecte schade die je lijdt door (verkeerde) informatie op de Website, ongeacht of die informatie van ons komt of van derde partijen;
 3. schade die voortkomt uit fouten van derden of voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de Website, om redenen die buiten onze macht liggen.

Artikel 11 - Vrijwaring

Door de Website te gebruiken, vrijwaar je ons voor aanspraken, vorderingen en (schade)vergoedingen van derden. Deze aansprakelijkheidsbeperking sluit niet onze aansprakelijkheid uit in het geval van kwade opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 12 - Intellectueel eigendom

 1. Je geeft ons een licentie om content die je uploadt onbeperkt te gebruiken. Deze licentie is:
  • niet-exclusief;
  • kosten- en rechtenvrij;
  • overdraagbaar;
 2. Door de Website te gebruiken, verklaar je dat:
  • je het (intellectueel) eigendom hebt over informatie en media die je uploadt op de Website; of
  • je bevoegd bent om de media of informatie die je uploadt, te delen en aan ons in licentie te geven.
 3. Je mag inhoud van de Website niet delen, verkopen of exploiteren, op welke manier dan ook.

Artikel 13 - Geschillen

Als er een geschil ontstaat tussen jou en ons, is het Nederlands recht van toepassing. In dat geval is de rechtbank Rotterdam bevoegd om over het geschil te oordelen.


©2018 ChristelijkPodium VOF - Alle rechten voorbehouden | Privacy Statement | Cookie Verklaring

X

Log in met uw accountgegevens

of    

Inloggegevens vergeten?

Create Account